top of pageיקיר ונה - יקיר ונה הפקות - מדיניות הפרטיות:

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר וכלל לקוחותינו השונים מחוץ לגבולות ובין גבולות האתר (להלן: "האתר") ורואים חשיבות רבה בשמירה עליה.

מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה לפרט את יחס משרדינו לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר ולכלל לקוחותינו, לרבות המידע שמסרו המשתמשים, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אך היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

שימוש במידע שנאסף:
המידע מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי האתר בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.  מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת.
 
מסירת המידע לצד שלישי:
המידע עליך לא ימסר לכל צד שלישי ולא יעשה שימוש בפרטים אשר הוזנו במעמד שליחת הפרטים או ההרשמה.

אבטחת המידע:
החברה עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע שבבעלותה.
 

bottom of page